STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Cơ quan thanh tra, phòng ban chuyên môn; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm
2 Giải quyết khiếu nại lần hai Cơ quan thanh tra; phòng, ban chuyên môn; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có trách nhiệm.
3 Giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cơ quan thanh tra; phòng, ban chuyên môn; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm.
4 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Ủy ban nhân dân Quận 1
5 Thực hiện việc giải trình Ủy ban nhân dân Quận 1