STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1
2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
3 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
4 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo
5 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Ủy ban nhân dân quận
6 Công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố
7 Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân quận
9 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo
10 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo
11 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo
12 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Ủy ban nhân dân quận 1
13 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố
14 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập Ủy ban nhân dân quận 1
16 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố
17 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Ủy ban nhân dân quận 1
19 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo
20 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo
21 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Ủy ban nhân dân quận 1
22 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Ủy ban nhân dân quận 1
23 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng Ủy ban nhân dân quận 1
24 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Ủy ban nhân dân quận 1
25 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Phòng Giáo dục và Đào tạo
26 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Phòng Giáo dục và Đào tạo
27 Thủ tục chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Ủy ban nhân dân quận 1
28 Thủ tục chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường trung học phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Ủy ban nhân dân quận 1
29 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Ủy ban nhân dân quận 1
30 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Ủy ban nhân dân quận 1
31 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Ủy ban nhân dân quận 1
32 Quy trình đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã Ủy ban nhân dân quận 1
33 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo
34 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đối với các cơ sở giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo