STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế
3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế
4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế
5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân quận
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân quận
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Ủy ban nhân dân quận
10 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế
11 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế
12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế