STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính-Kế hoạch
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Ủy ban nhân dân quận
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
5 Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Tài chính - Kế hoạch
6 Đăng ký khi hợp tác xã tách Phòng Tài chính - Kế hoạch
7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch
8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị mất hoặc bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch
10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch
17 Kê khai giá trên địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Phòng Tài chính - Kế hoạch
18 Thẩm định mua sắm - sửa chữa tài sản công Ủy ban nhân dân quận
19 Xử lý tàn sản tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với vật chứng vụ án tài sản của người bị kết án bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế (xử lý tài sản tịch thu, định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu) Ủy ban nhân dân Quận 1
20 Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch
21 Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
22 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
23 Tạm Ngừng Hoạt Động Hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân Quận 1
25 Chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh Ủy ban nhân dân Quận 1
26 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư ủy ban nhân dân quận
27 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư Ủy ban nhân dân quận
28 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Ủy ban nhân dân Quận 1
29 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện Ủy ban nhân dân quận
30 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận – huyện Ủy ban nhân dân quận