STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
2 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
3 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
5 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
6 Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở; tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện). Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
7 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
8 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
9 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
10 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
11 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
12 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1
13 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1