STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân quận
2 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân quận
3 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân quận
4 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ủy ban nhân dân quận
5 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện Ủy ban nhân dân quận
6 Cấp Giấy chứng nhận số nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân
7 Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường/hè phố
8 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân quận
9 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị quận
10 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Phòng Quản lý đô thị quận
11 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân quận
12 Cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân quận
13 Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng, tôn giáo; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình quảng cáo) Ủy ban nhân dân quận
14 Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng, tôn giáo; công trình tượng đài, tranh hoành tráng; công trình quảng cáo) Ủy ban nhân dân quận
15 Cấp lại giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân quận
16 Gia hạn giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân quận
17 Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời Ủy ban nhân dân quận
18 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân quận
19 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo Ủy ban nhân dân quận