STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Ủy ban nhân dân quận
2 Phục hồi danh dự Ủy ban nhân dân quận
3 Cấp bản sao từ sổ gốc Ủy ban nhân dân quận
4 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Phòng Tư pháp
5 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Phòng Tư pháp
6 Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng tư pháp Phòng Tư pháp
7 Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng tư pháp Phòng Tư pháp
8 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phòng Tư hpáp
9 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp
10 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Phòng Tư pháp
11 Xác nhận thông tin hộ tịch Phòng Tư pháp
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
13 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
14 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
15 Đăng ký việc nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
16 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
17 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
18 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
19 Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Ủy ban nhân dân quận
20 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
21 Ghi vào sổ việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
22 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Ủy ban nhân dân quận
23 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
24 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Ủy ban nhân dân quận
25 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
26 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Ủy ban nhân dân quận
27 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Ủy ban nhân dân quận