STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Chính sách chất lượng
2 MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
3 Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
4 Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ)
5 Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội
6 Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
7 Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp
8 Quy trình thực hiện hành động khắc phục
9 Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng
10 Quyết định công bố hệ thống QLCL