STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Tiếp công dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận
2 Sao lục văn bản hành chính