STT TÊN THỦ TỤC CƠ QUAN THỰC HIỆN
1 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Phòng Nội vụ
2 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ
3 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ
4 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn Phòng Nội vụ
5 Đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận - huyện, phường - xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi) Phòng Nội vụ
6 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận - huyện; phường - xã, thị trấn Phòng Nội vụ
7 Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích Phòng Nội vụ
8 Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ
9 Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ
10 Tặng Giấy khen “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Phòng Nội vụ
11 Tặng Giấy khen “Tập thể Lao động tiên tiến” Phòng Nội vụ
12 Tặng Giấy khen “Lao động tiên tiến” Phòng Nội vụ
13 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập trực thuộc UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân quận
14 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân quận
15 Thủ tục Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Phòng Nội vụ
16 Thủ tục Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Phòng Nội vụ
17 Thủ tục Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Phòng Nội vụ
18 Thủ tục Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ
19 Thủ tục Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ
20 Thủ tục Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nộ vụ
21 Tiếp nhận vào làm công chức
22 Thi tuyển viên chức Phòng Nội vụ
23 Xét tuyển viên chức Phòng Nội vụ
24 Tiếp nhận vào làm viên chức Phòng Nội vụ
25 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Phòng Nội vụ
26 Thủ tục công nhận quỹ đủ diều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Phòng Nội vụ
27 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
28 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
29 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
30 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉnh có thời hạn hoạt động
31 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Phòng Nội vụ
32 Đổi tên quỹ Phòng Nội vụ
33 Tự giải thể quỹ Phòng Nội vụ
34 Kê khai tài sản, thu nhập Phòng Nội vụ
35 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Phòng Nội vụ
36 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ